Historie

Helaas zijn de historische gegevens over schutterij zeer schaars, men heeft wel kunnen achterhalen dat de schutterij rond sept. 1657 beschikte over een schietboom. Dit betekenende, waar een schietboom staat zal ook wel een schutterij zijn. Rond 1669 kwam deze vermelding van een schietboom nogmaals. Voorzichtig mogen wij concluderen dat het zo goed als zeker is dat er rond 1671 in Baexem een schutterij was, dat is dus tot op heden ± 335 jaar geleden. Of de schutterij toen ook al de naam Sint Jan droeg is tot op heden niet bekent. Wel schonk de gemeente ieder jaar daags na St.Jan (24 juni) een ton bier á fl. 8,- aan de schutterij dat genuttigd werd in een cafe, ieder jaar werd dit in een ander cafe geschonken.

Op 7 juli 1717 werd Francisca Christina op plechtige wijze als abdis van Thorn ingehaald. Alle schutterijen van het land van Thorn, met geweren en vaandels kwamen haar aan de grens van het vorstendom afhalen. Van Abdis Maria Cunegondis ontvingen alle schutterijen een mooie grote zilveren plaat voor bij het koningszilver. In het oude koningszilver van Baexem bevindt zich deze plaat ook nog. Maria Cunegondis was Abdis van Thorn van 1778 t/m 1794. Van 1741 t/m 1794 was er vermelding dat de schutterij een ton bier ontving, dit staat nog vermeld in de gemeenterekening van die tijd. Voor de pacht van het stuk grond, genaamd Kempke, moest de schutterij ieder jaar fl. 2,25 afdragen. Na 1796 houdt deze vermelding op, dit is een verklaarbare zaak .

Evenals in de tweede wereld oorlog kregen wij in 1794 een bezetting, niet door de Duitsers maar door de Fransen; de Franse revolutie en Napoleon, 1794 t/m 1813. Uiteraard werden de schutterijen toen niet geduld. Na het vertrek van de bezetters in 1814 wordt de oude schutterij niet vermeld tot 1828, dit betekent niet dat zij niet bestond. Vanaf 1828 t/m 1902 zijn er van elke schutterij inschrijvingsregisters van de rustende schutterij in de gemeente Baexem. In 1875 had Baexem 581 inwoners en een schutterij bestaand uit 22 leden. Diverse oude zilveren platen werden op 28 juli 1878 verkocht door pastoor Verhoeven, de opbrengst was voor het onderhoud van de kerk en de versiering.

In Juli 1952 op het O.L.S te Horn bevonden zich onder de vele belangstellende ook geïnteresseerde uit Baexem. Na de tweede wereldoorlog verrezen de schutterijen als paddestoelen uit de grond. Op 12 oktober 1952 werd een vergadering gehouden in het voormalige jeugdhuis aan de dorpstraat. Na de hoogmis werden de eerste besprekingen gehouden, op deze bijeenkomst waren ± 45 belangstellende op afgekomen. Een voorlopig bestuur werd gevormd, bestaande uit J.Janssens, voorlopig voorzitter, J. van Bilsen, L .Linssen, G. Levels en P. Sillekens, leden, H. Evers werd de secretaris Penningmeester. Op 24 januari 1953 werd de eerste officiële vergadering gehouden in het huidige schutterslokaal cafe W. Janssens. De beide vergaderingen werden tevens bijgewoond door de enkele jaren geleden bondsvoorzitter M.Hermans uit Grathem. Een definitief bestuur werd een feit, de samenstelling bleef ongewijzigd, ook sloot schutterij St. Jan zich aan bij de kantonale Bond van schutterijen ”Eendracht Maakt Macht” voor Weert en omstreken. Ook werd besloten in deze vergadering om een buks aan te schaffen, kosten fl. 1200,-. Hart geld bestond uit contributie, donateursgelden en het uitgeven van aandelen á fl.10,- per aandeel onder de leden.

“Sint Jan” Baexem nam voor de eerste maal deel aan het bondsconcours te Meijel, helaas zonder uniform en als enige kenmerk droegen de leden een sjerp met de kleuren groen-wit. Een jaar later werd de nog zeer sobere uniformering uitgebreid met een groene pet, hieraan kon je al zien dat het schutters waren. In 1954 kon St.Jan zich een vaandel permitteren, maar met de aanschaffing van uniformen moest men nog enig geduld hebben. De leden van de pas opgerichte drumband stonden er beter voor, voor hen werd in 1955 een uniform aangeschaft. Voor het eerst, in 1960, ter gelegenheid van het priesterfeest van dorpsgenoot neomist Harry Jorissen en van het diamanten bruiloftsfeest van M.Verstappen-Timmermans (lid en mede initiatiefnemer tot oprichting) trokken de leden van St.Jan in gloednieuwe uniformen door de straten van Baexem.

In 1956 nam de Dhr. Evers als secretaris-penningmeester afscheid van de schutterij wegens vertrek naar Swartbroek, alwaar hij lid werd van schutterij St.Cornelis. In 1954 mocht het zestal voor de eerste maal deelnemen aan het O.L.S te Margraten, St.Jan was de schietkunst goed meester, een 4de plaats was het resultaat. Een jaar later op het O.L.S in Meijel behaalde de schutters eveneens een na kaveling een 4de plaats. Het O.L.S heeft er tot op heden nog niet toegeleid dat St.Jan dit begeerde schuttersfestijn mocht organiseren, de tot nu toe beste behaalde plaats was dan ook in 1993 te Koningsbosch eveneens een 4de plaats. Ook de drumband die al meer dan 50 jaar van zich laat horen, een volwaardig korps dat de muzikale noot tot een zeer hoog niveau kan brengen en voor de schutterij en voor de dorpsgemeenschap een onmisbaar iets is geworden, vele prestaties tot op een zeer hoog niveau hebben zij tot uiting gebracht.